Praktische informatie schoolvoorstellingen

Inschrijven

Inschrijven kan enkel schriftelijk, d.i. door te mailen naar steenoven@herzele.be.

De plaatsen worden toegekend volgens de datum van reservatie.

Voor een aantal voorstellingen zijn de plaatsen beperkt. Bij voldoende inschrijvingen worden mogelijk extra voorstellingen georganiseerd op dezelfde dag of op een ander moment. Dit betekent dat uw leerlingen misschien niet op de aanvankelijk gevraagde datum of het aanvankelijk gevraagde uur naar de voorstelling kunnen komen. In de mate van het mogelijke houden wij rekening met uw voorkeur wat betreft de dag en het aanvangsuur.

Midden september ontvangt u een bevestiging van uw reservaties. Controleer deze bij ontvangst.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen wij voorstellingen annuleren of hergroeperen. Elke wijziging in de loop van het schooljaar delen wij zo spoedig mogelijk mee.

Weet u nog niet hoeveel leerlingen er volgend schooljaar effectief zullen zijn, geef dan een zo correct mogelijke schatting. Graag ontvangen wij in de loop van september de exacte cijfers.

Voor eventuele afwezige leerlingen hanteren wij een afwijking van maximaal 10%. Grotere afwijkingen factureren wij.

Annuleren

Annuleren kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van beide partijen. Annuleringen tot 3 maanden vóór de voorstelling kosten u niets. Nadien betaalt u de helft van de verschuldigde som. Bij onrechtmatige annulering factureren wij het volledige inschrijvingsbedrag.

Betalen

Betalen gebeurt per overschrijving na ontvangst van de betalingsnota.

Enkele afspraken

Geef onmiddellijk een seintje wanneer u vermoedt niet tijdig aan te komen, bv. omwille van files. Dit doet u telefonisch.

De voorstellingen beginnen in de voormiddag om 10u30 en in de namiddag om 13u45, tenzij anders vermeld. De meeste gezelschappen stellen als regel dat het publiek maximaal 5 minuten vóór aanvang van de voorstelling binnen mag. Daarenboven wachten wij steeds tot alle ingeschreven leerlingen aanwezig zijn.

Het personeel van CC de Steenoven zal de leerlingen hun plaatsen aanwijzen. Wij zorgen ervoor dat de leerlingen zo gegroepeerd mogelijk bij elkaar kunnen zitten.

Leerkrachten zitten dicht bij hun klasgroep. Wij dringen er op aan dat leerkrachten in geen geval achteraan of bij elkaar gaan zitten. Als leerkracht blijft u pedagogisch verantwoordelijk tijdens elke voorstelling. Als u merkt dat leerlingen van uw klas het goede verloop van een activiteit storen, grijp dan in.

Motivatie

Het is belangrijk dat leerlingen gemotiveerd en bereid zijn om met een kunstproduct in aanraking te komen. Probeer de leerlingen enthousiast te maken door de voorstelling voor te bereiden, bv. door erover te vertellen, er een activiteit rond te organiseren of het onderwerp van de voorstelling nader te bekijken. Bouw een zekere spanning op zodat leerlingen vol verwachting uitkijken naar hun bezoek aan het cultuurcentrum.

Lesmappen van de voorstellingen worden een paar weken op voorhand gemaild naar de ingeschreven scholen. Soms gaat het in deze lesmap om een voorbereiding, soms is het meer een na-verwerking. In zo’n map vindt u uitleg over de voorstelling en het gezelschap en enkele thematische of inhoudelijke verwerkingen.

Feedback na de voorstelling…

Leuk, saai, moeilijk, toegankelijk, herkenbaar, bruikbaar, … We stellen het op prijs als u even laat weten wat de leerkrachten en de leerlingen ervan vonden. Deze reacties spelen een belangrijke rol bij het programmeren van latere voorstellingen. Grijp dus deze kans om uw stem te laten horen.